Garancija servis

Davalac garancije u Crnoj Gori: KOBEL Blu d.o.o., Braće Grakalića bb, ME-85340 Herceg Novi
031/33 88 38
Ovlašćeni uvoznik i distributer za proizvođače: Smeg, Falmec, Liebherr, Barazza, La Pavoni, Foster, Shaws of Darwen, Perrin and Rowe
Ovlašćeni servis: KOBEL Blu servis:
031/33 88 38

Mogući kvar, uz prethodno pripremljene podatke o modelu, proizvođaču i serijskom broju aparata, kao i mjestu i datumu kupovine, prijavite na broj 031/33 88 38
U zavisnosti gdje se potrošač nalazi, Kobel Blu d.o.o. poslaće obučenog ovlašćenog servisera.
Garantni period za Smeg velike kuhinjske aparate: 2 godina
Garantni period za Smeg male kuhinjske aparate: 2 godine

Vrijeme garantovanog servisiranja je u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Pravo na popravku u garantnom roku ostvarujete uz račun, kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu i garantni list. Početak garantnog roka dokazujete serviseru predočavanjem originalnog računa za kupljeni aparat na kojem je vidljiv datum kupovine, naziv i adresa prodavca.
Pri prijavi kvara obavezno morate navesti: Model, Proizvođača i Serijski br. aparata, koje možete naći na garantnom listu ili produktnoj naljepnici.

Garancija predstavlja izjavu proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava nego što je to propisano Zakonom. Dokumentacija za ostvarivanje prava po osnovu garancije se obično nalazi u originalnom pakovanju proizvoda. Ukoliko davalac garancije predviđa da se za ostvarivanje prava mora registrovati ili ulogovati na određeni sajt, potrošač je dužan da postupi po uputstvima davaoca garancije, kako bi ostvario pravo na istu. Garancija predstavlja voljni korak izdavaoca (proizvođača ili trgovca) kojim on nudi posebne pogodnosti za potrošača, ali isključivo veće od zakonom predviđenih.

Prava potrošača

Prema Zakonu o zaštiti potrošača („Službeni list Crne Gore“, br. 002/14 od 14.01.2014, 006/14 od 04.02.2014, 043/15 od 31.07.2015,
070/17 od 27.10.2017, 067/19 od 11.12.2019), član 46, potrošač ima pravo na otklanjanje nesaobraznosti robe u ugovoru:

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavjestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahtjeva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamjenom, odnosno da zahtjeva odgovarajuće umanjenje cijene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamjenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, potrošač ima pravo da zahtjeva odgovarajuće umanjenje cijene ili raskid ugovora ako:
1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamjenom uopšte niti u primjerenom roku;
2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamjenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamjenu u primjerenom roku;
3) opravka ili zamjena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namjene;
4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamjenom predstavlja nesrazmjerno opterećenje za prodavca.

Nesrazmjerno opterećenje za prodavca u smislu stava 3. tačka 4) ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cijene i raskidom ugovora, stvara pretjerane troškove, uzimajući u obzir:
1) vrijednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahtjeva zamjenu, odgovarajuće umanjenje cijene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se poslije prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamjena mora se izvršiti u primjerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest mjeseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahtjeva da se nesaobraznost otkloni zamjenom, odgovarajućim umanjenjem cijene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest mjeseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

Za obaveze prodavca prema potrošaču, koje nastanu uslijed nesaobraznosti robe, prodavac ima pravo da zahtjeva od proizvođača u lancu nabavke te robe, da mu nadoknadi ono što je ispunio po osnovu te obaveze.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Prava iz stava 1. ovog člana ne utiču na pravo potrošača da zahtjeva od prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti robe, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Molimo potrošače da obrate pažnju na uslove prestanka važenja garancije i odredbe koje garancija ne obuhvata, a koji su jasno navedeni na garantnom listu, garancijskoj izjavi i uputstvu za upotrebu.

Postupak podnošenja reklamacije

Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti lično na adresi maloprodajnog objekta u kojem je kupljen predmet reklamacije, pozivanjem broja telefona ovlašćenog servisa ili slanjem e-mail-a na: reklamacije@kobel.me Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini, kao i da preda uređaj u bilo kom maloprodajnom objektu, ukoliko nije u pitanju uređaj bijele tehnike. Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis. Za aparate za domaćinstvo koje nije moguće lično donijeti na adresu maloprodajnog objekta ili adresu servisa uslijed tehničkih svojstava predmeta reklamacije, dimenzija i težine ili uslijed instalacije aparata na adresi potrošača, davalac garancije će organizovati dolazak servisera na adresu na kojoj se nalazi predmet reklamacije radi utvrđivanja osnovanosti reklamacije.

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i namještaj, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, prijedlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtjevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za riješavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je riješiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za riješavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Odustanak od ugovora na daljinu

Obavještavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača („Službeni list Crne Gore“, br. 002/14 od 14.01.2014, 006/14 od 04.02.2014, 043/15 od 31.07.2015, 070/17 od 27.10.2017, 067/19 od 11.12.2019) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.smegme.com smatra prodajom na daljinu.

Napominjemo da prema Članu 74a. Zakonu o zaštiti potrošača, kupac robe preko ugovora na daljinu ima 14 dana da odustane od ugovora (da vrati robu) bez obrazloženja, pri čemu ne snosi nikakve posljedice osim troškova vraćanja robe.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni, neoštećeni i po mogućstvu u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.), pri čemu se mora priložiti i originalni ugovor o kupovini robe na daljinu.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost proizvoda koja nastane kao posljedica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cijene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da Kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je Kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama. Imajući u vidu asortiman robe u našoj ponudi, od tih slučajeva četiri mogu da budu relevantna:
1) isporuke robe ili pružanja usluga čija cijena zavisi od promjena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak
2) isporuka robe proizvedene prema posebnim zahtjevima potrošača ili jasno personalizovane
3) isporuka robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja
4) ugovora kojima potrošač izričito zahtjeva posjetu od strane trgovca u cilju sprovođenja hitnih popravki ili održavanja; ukoliko prilikom ove posjete trgovac pruži i druge usluge osim onih koje je potrošač konkretno zahtjevao ili dostavi drugu robu osim delova za zamjenu koji su neophodni za održavanje ili izvršenje popravke, pravo na odustanak od ugovora se odnosi na ove dopunske usluge ili robu.

Obaveštenje o obavezi u učestvovanju vansudskog riješavanja potrošačkih sporova 

Privredno društvo Kobel Blu doo Herceg Novi, ovim obavještava Potrošače da smo kao prodavci prema Zakonu o zaštiti potrošača („Službeni list Crne Gore“, br. 002/14 od 14.01.2014, 006/14 od 04.02.2014, 043/15 od 31.07.2015, 070/17 od 27.10.2017, 067/19 od 11.12.2019) obavezni da učestvujemo u vansudskom riješavanju potrošačkih sporova pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ukoliko Potrošač podnese prijedlog za pokretanje postupka vansudskog riješavanja potrošačkog spora neposredno, preko pošte ili elektronskim putem Ministarstvu nadležnom za poslove zaštite potrošača.

Nakon prijema prijedloga za pokretanje postupka vansudskog riješavanja potrošačkog spora, Ministarstvo nadležno za poslove zaštite potrošača ga prosleđuje tijelu koje je po mijestu obavljanja vansudskog riješavanja potrošačkog spora najbliže mestu prebivališta potrošača ili tijelu za koje Ministarstvo proceni da će postupak vansudskog riješavanja spora riješiti na najefikasniji i najcelishodniji način, imajući u vidu prijedlog potrošača (npr. vođenje postupka elektronskim putem, izbor tela najbližeg boravištu potrošača i sl.).